:::โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลคูหาใต้:::
กิจกรรม
เชื่อมโยงข้อมูล

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลคูหาใต้

รองนายก อบต.1
รองนายก อบต.2
เลขา นายก อบต.
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด อบต.
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นายกองค์การบรหารส่วนตำบล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคูหาใต้

อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลคูหาใต้

หากมีข้อเสนอแนะกรุณาติดต่อ
อีเมล์ อบต. kuhatai3@hotmail.com
โทรศัพท์ 074-329604
ปรับปรุุงครั้งล่าสุดเมือ 15 กุมภาพันธ์ 2548

คณะผู้จัดทำ : สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลคูหาใต้ี
เพื่อให้สามารถเปิด website นี้ อย่างเหมาะสม กรุณา ปรับหน้าจอของท่านเป็น 800x600 pixcel และปรับตัวหนังสือ เป็นขนาด medium
Best view at 800x600 pixcel Internet Explorer 5 Netscape Navigator 4.x
เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบล
โครงสร้าง
หน้าแรก
กระดานสนทนา
รวม Link
เทศบาลตำบลสะเดา
เทศบาลเมืองบ้านพรุ